HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 
 
บทความด้านวิศวกรรมฐานรากและโครงสร้างดิน
 

 บ้านทรุด บ้านร้าว บ้านล้ม จน รวย ไม่เกี่ยว,วิศวกรรมสาร, ปีที่ 68, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2015, หน้า 43-51
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การพิบัติของถนนริมคลองกรณีภัยแล้ง พ.ศ. 2558,วิศวกรรมสาร, ปีที่ 68, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 42-53
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 วิธีการและขั้นตอนการออกแบบฐานรากตื้นบนชั้นหินฐานราก (Design of Shallow Foundation on Rock Mass : Methodology and Process). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชาญวิทย์ น้อยโฮม และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์


 การสำรวจและออกแบบความมั่นคงและการซึมน้ำของบ่อผลิตก๊าซชีวภาพ (Investigation and Design for the Stability and Seepage of Biogas Pond). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รัฐธรรม อิสโรฬาร, วรวัช ลิ้มพันธ์อุดม, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และภรัณยวัฒน์ แสงสุวรรณ

 

 Soft Bangkok Clay Zoning. EIT-Japan Symposium on Engineering for Geo-Hazards : Earthquakes and Landslides-Surface and Subsurface Structures, Imperial Queen’s Park Hotel, Bangkok, Thailand, September 6-7, 2010
Warakorn Mairaing, Cherdpun Amonkul

 

 การประเมินความน่าจะเป็นของความเสียหายจากระบบกำแพงกันดินแบบเข็มพืดค้ำยันในงานขุดเพื่อใช้ในธุรกิจประกันภัย (Evaluation of Damage Probability from Sheet Pile-Braced Cut System for Insurance Business). การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 18. โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่. ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2556 จัดโดย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วรสิทธิ์ กิจกิตติกร และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 

 การก่อสร้างฐานรากอาคารบนไหล่เขา : กรณีศึกษาการก่อสร้างเจดีย์วัดเขาสุกิม. การ
สัมมนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการเรื่อง วิศวกรรมปฐพีและฐานราก’52, ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน
2552 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ. จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศ
ไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. pp. 193-215.
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 พฤติกรรม POST-SURCHARGE SECONDARY SETTLEMENT ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ : กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 7 (Behavior Post-Surcharge Secondary Settlement of Soft Bangkok Clay : A Case Study of Bangkok-Chonburi Highway Construction), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
อรุณ ปราบมาก, บารเมศ วรรธนะภูติ, จุฑา สุนิตย์สกุล, อรรถสิทธิ์ สวัสดิ์พานิช

 ANALYSES OF COEFFICIENT OF LATERAL EARTH PRESSURE IN WEDGE-SHAPED GRANULAR MOUND BASED ON JAKY’S (1944) HYPOTHESIS , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
T. Pipatpongsa, B. Vardhanabhuti

 

 การศึกษามาตรการความปลอดภัยของลาดชันบดอัดจากดินที่ผุสลายจากหินแกรนิต (The Study of Slope Safety Criteria for Compacted Decomposed Granitic Soil), โครงงานทางวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มีนาคม 2552
นายกมลพงษ์ ชื่นเจริญ, นายวัชริทธิ์ ขวัญพุฒ, นายสุรนาท ลักขณาวงศ์ และผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 ปัญหาเสาเข็มตอกบนฐานรากหินแกรนิตและการประเมินความเสี่ยงโดยระบบ GIS, บทความโยธาสาร ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ศิริชัย แก้วกิตติคุณ และเสวก จีนโต

 การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน (PILE DRIVING CONTROL BY THE PRINCIPLE OF ENERGY BALANCE), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
วีรพงษ์ ขวัญเซ่ง, ก่อโชค จันทวรางกูร, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 อิทธิพลของเปอร์เซ็นต์ความชื้นในดินต่อกำลังรับน้ำหนักฐานรากตื้นบนดินเหนียวแข็งสกลนคร (Effect of water content on bearing capacity of shallow foundation constructed on very stiff Sakhonakhon Clay), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
ก้องรัฐ นกแก้ว, ศุภกิจ นนทนานันท์

 การศึกษาเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการกัดเซาะที่เกิดจากดินกระจายตัวบริเวณอ่างเก็บน้ำภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร (A STUDY OF ALTERNATIVE COUNTERMEASURES FOR DISPERSIVE SOIL EROSIONS OF RESERVOIRS IN KASETSART UNIVERSITY, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
ศุภกิจ นนทนานันท์, อภินิติ โชติสังกาศ, ชูเดช ทองมิตร, พงษ์ศักดิ์ สุริยวนากุล, ก่อโชค จันทวรางกูร

 การประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี (GIS APPLICATIONS FOR PILE UNDATION SYSTEM AT KHAO SUKIM’S PAGODA, CHANTHABURI), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ศิริชัย แก้วกิตติคุณ, เสวก จีนโต

 การวิเคราะห์แผนที่ความสูงสูงสุดของคันทางในจังหวัดปทุมธานี (Analyzing Maximum Embankment Height Map in Pathumthani Province), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
ประเทือง กันธสมาส, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

 การศึกษาปัจจัยส่วนผสมและราคาของคอนกรีตผสมเสร็จในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (The Study Effect of Concrete Ingredient on Quality and Cost of RMC in the North Eastern of Thailand), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
วีรพล นามบุญเรือง, วรากร ไม้เรียง

 

 ความต้านทานของการตอกหยั่งชั้นดินแบบพลวัตในชั้นดินทราย (DYNAMIC PENETROMETER RESISTANCE IN SAND), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ เมอร์ลิน บีช รีสอร์ท ป่าตอง จ.ภูเก็ต, 20-22 เมษายน 2549.
อัฐพล ศักดิ์มณี, ก่อโชค จันทวรางกูร


 คุณสมบัติการยุบอัดตัวคายน้ำของดินเหนียวกรุงเทพระดับลึก (CONSOLIDATION PROPERTIES OF DEEP BANGKOK CLAY), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2548
พรสวัสดิ์ วงศ์วิวัฒน์, วรากร ไม้เรียง

 คุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินที่เสริมความแข็งแรงด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน (ENGINEERING PROPERTIES OF SOIL REINFORCEMENT WITH COMBINATION ROOTS SYSTEM), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2548
พานิช วุฒิพฤกษ์, เชิดชนินทร์ หมดมลทิน, ชัยรัตน์ ธีระวัฒนสุข, วรากร ไม้เรียง

 การศึกษาพฤติกรรมทางกลระหว่างการก่อสร้างคันทางบนดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (MECHANICAL BEHAVIOR DURING CONSTRUCTION PERIOD OF ROAD EMBANKMENT CONSTRUCTION ON SOFT BANGKOK CLAY), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 10 ณ โรงแรม แอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี, 2-4 พฤษภาคม 2548
ก้องรัฐ นกแก้ว, วิชาญ ภู่พัฒน์

 การใช้เทคนิคภาพถ่ายในการศึกษาทางวิศวกรรมฐานราก (APPLICATION OF IMAGE PROCESSING TECHNIQUE ON FOUNDATION STUDY), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
ธนาดล คงสมบูรณ์ และประสพศิริ แสงภู่

 การวิเคราะห์โอกาสการเกิด Liquefaction สำหรับชั้นทรายกรุงเทพฯ ชั้นแรก (AN ANALYSIS OF LIQUEFACTION POTENTIAL FOR BANGKOK FIRST SAND LAYER), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 19-21 พฤษภาคม 2547
บุญชัย อุกฤษฏชน และธวัชชัย สังขะวิไล

 

 Behaviour of an Excavation Stabilised by and Embedded Improved Soil Berm, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น, 23-25 ตุลาคม 2545
Thanadol Kongsomboon, Tan Thiam Soon, Warakorn Mairaing

 ข้อมูลสภาพดินบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่าง (Information of Soil Layer in Southern Chaopaya Plain), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น, 23-25 ตุลาคม 2545
วิชาญ ภู่พัฒน์, นิพนธ์ ธีรชัยกุลพานิช, ปณุฑ สุวรรณวิวัฒนา

 ระบบฐานข้อมูลชั้นดินสำหรับวิศวกรรมปฐพี (Subsoil Database System for Geotechnical Engineering), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น, 23-25 ตุลาคม 2545
ปณุฑ สุวรรณวิวัฒนา, ก่อโชค จันทวรางกูร)

 พฤติกรรมของแบบจำลองเสาเข็มเอียงในดินเหนียวประดิษฐ์กรุงเทพฯ รองรับรับแรงกระทำด้านข้าง (Behavior of Batter Pile in Artificial Bangkok Clay Subjected to Lateral Loading), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมโซฟิเทลราชาออร์คิด จ.ขอนแก่น, 23-25 ตุลาคม 2545
อบเชย ท้วมประดิษฐ์, ประทีป ดวงเดือน

 Inherent และ Stress Induced Anisotropy ของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพ (Inherent and Stress Induced Anisotropy of Soft Bangkok Clay), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
อาคม แสวงการ, ก่อโชค จันทวรางกูร

 คุณสมบัติของชั้นกันซึมแบบดินเหนียวบดอัดในพื้นที่ฝังกลบขยะ (Properties of Compacted Clay Liner in Sanitary Landfill), การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ โรงแรม ดุสิตรีสอร์ท แอนด์ โปโลคลับ ชะอำ จ.เพชรบุรี, 10-12 พฤษภาคม 2543
ศุภกิจ นนทนานนันท์, วันเฉลิม สุขสนิท