HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
วรากร ไม้เรียง
ก่อโชค จันทวรางกูร
ศุภกิจ นนทนานันท
ประทีป ดวงเดือน
สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์
บารเมศ วรรธนะภูติ
อภินิติ โชติสังกาศ
ทวีศักดิ์ จิรธนถาวร
 
 
 
 
 
ชื่อ-สกุล : สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ิ
Name : Suttisak Soralump
ตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ (Assoc. Prof.)
Program Area : Geotechnical Engineering
   
Office : E 12106
Email : fengsus@ku.ac.th, soralump_s@yahoo.com
Telephone : 02-579-7565 Ext. 1313
   
Area of Interest : • วิศวกรรมปฐพี (วิศวกรรมฐานราก, ความมั่นคงของลาดชัน)
• วิศวกรรมเขื่อน (การประเมินความเสี่ยง, ความปลอดภัยเขื่อน, การบำรุงรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพเขื่อน, ความปลอดภัยเขื่อนต่อแรงแผ่นดินไหว, ธรณีวิศวกรรมเขื่อน)
• วิศวกรรมดินถล่ม (พฤติกรรมดินถล่ม, การป้องกันภัยและเตือนภัยเชิงวิศวกรรม)
• ความเสี่ยงทางวิศวกรรมปฐพี
• การปรับปรุงคุณภาพดิน
• การสำรวจและทดสอบทางธรณีวิศวกรรม
   
Education :
 • Ph.D. in Geotechnical Engineering, Utah State University, 2002
 • M.Eng. in Soil Engineering, Asian Institute of Technology, 1996
 • B.Eng. in Civil Engineering, Chulalongkorn University, 1994
 • Work Experience :
 • Lecturer, Kasetsart University, (1996 - present)
 • Invited Lecturer, Asian Institute of Technology, (2003)
 • Researcher, Risk Assessment Consultant LTD, (2000 - 2002 )
 • Research assistant, University of Texas at Austin, (1999)
 • Research assistant, Utah State University, (1999)
 • Consultant, Nareasuan University, (1997)
 • Designer, Mekong River Commission, (1997)
 • Consultant, G.M.T. Corporation Co., Ltd., (1997)
 • Consultant, Water Development Consultants Co., Ltd., (1996)
 • Consultant, Ten Consultants Co., Ltd., (1996)
 • Laboratory Supervisor, Asian Institute of Technology, (1996)
 • Site Engineer, Christiani & Nielsen (Thai) Public Co., Ltd., (1994)
 • Past Research :
  1. โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  2. โครงการงานจ้างวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อน SNR และ VRK ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว
  3. โครงการศึกษาและตรวจสอบประเมินโครงสร้างทางขึ้น-ลง และบันได ทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางของทางพิเศษบูรพาวิถี
  4. โครงการศึกษาการแพร่กระจายของชั้นดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งฝังกลบขยะป้องกันการปนเปื้อนสู่แอ่งน้ำบาดาล และโครงการศึกษาผลกระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีผลกระทบต่อน้ำบาดาลในลุ่มน้ำสทิงพระ
  5. โครงการศึกษาเสถียรภาพของลาดชันในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง
  6. โครงการ การศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มในลุ่มน้ำป่าตอง จ.ภูเก็ต
  7. โครงการกำหนดค่าดัชนีความชุ่มชื้นของดิน (API) เพื่อสนับสนุน การเตือนภัยล่วงหน้า น้ำท่วมฉับพลัน-แผ่นดินถล่ม
  8. โครงการศึกษาพฤติกรรมการสั่นของดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เนื่องจากแรงแผ่นดินไหว
  9. โครงการวิจัย แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัย ดินถล่ม
  10. การศึกษาพฤติกรรมการเกิดน้ำท่วม-ดินถล่ม ในพื้นที่ต้นแบบเพื่อสร้างแบบจำลองสำหรับกำหนดเกณฑ์และวิธีการในการเตือนภัย
  11. การประเมินความเป็นไปได้ในการเพิ่มระดับกักเก็บของเขื่อนเพื่อเพิ่มการผลิตไฟฟ้า โดยพิจารณาความเสี่ยงทางด้านความปลอดภัยเขื่อน
  12. ศึกษาการปรับปรุงคุณภาพดินโดย Thermal Consolidation เพื่อแก้ปัญหาการทรุดตัวในระยะยาวของชั้นดินเหนียวอ่อน
  13. การศึกษาผลกระทบต่อการทรุดตัวของแผ่นดินที่เกิดขึ้นจากการลดปริมาณการใช้น้ำบาดาลและการเพิ่มระดับน้ำในชั้นน้ำบาดาล
  Current Research :
  1. การศึกษาเพื่อปรับปรุงแบบจำลองดัชนีความชุ่มชื้นของดินวิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่มและลดผลกระทบจากดินถล่มเชิงวิศวกรรม
  2. โครงการวิจัยการศึกษาผลกระทบของแผ่นดินไหวต่อเขื่อนเพื่อการชลประทานในประเทศไทย
  3. โครงการศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของชั้นดินพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
  4. โครงการงานจ้างวิเคราะห์ความมั่นคงของเขื่อนสิริกิติ์ (SRK) ต่อแรงกระทำจากแผ่นดินไหว
     
  Selected Publication :
  1. Suttisak SORALUMP, Rattatam ISARORANIT, Barames VARDHANABHUTI and Krit SAOWIANG. Rehabilitation and maintenance planning of Burapawithi’s approach ramp, Bangkok-Chonburi expressway. GCOE AIT-KU JOINT SYMPOSIUM ON HUMAN SECURITY ENGINEERING, November 19-20, 2009, AIT Bangkok, Thailand.
  2. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์. “การก่อสร้างฐานรากอาคารบนไหล่เขา : กรณีศึกษาการก่อสร้างเจดีย์วัดเขาสุกิม”. การสัมมนาทางวิชาการและการแสดงนิทรรศการเรื่อง วิศวกรรมปฐพีและฐานราก’52, ระหว่างวันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค กรุงเทพฯ. จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์. pp. 193-215.
  3. S. Soralump, C. Thongthamchart and V. Chaisakaew, 2009. 30 Years Instrumentation Behavior of Srinagarind Dam and Analysis of Warning Criteria. 2nd International Conference Long Term Behaviour of Dams (LTBD09), 12th-13th October 2009, Graz, Austria., pp. 899-904.
  4. H. Ohtsu, T. Niimura, Y. Hotta, K. Takahashi and S. Soralump “A Study on the Monitoring and Prediction Method of Soil Moisture Characteristics at an Unsaturated Slope” EIT-JSCE Joint International Symposium 2009 Geotechnical Infrastructure Asset Management , Imperial Queen’s Park Hotel, September 7-8, 2009.
  5. Chinoros Thongthamachart and Suttisak Soralump “KU-Permea-Oedometer for investigation elastic modulus of granular soil in Rockfill dam” EIT-JSCE Joint International Symposium 2009 Geotechnical Infrastructure Asset Management , Imperial Queen’s Park Hotel, September 7-8, 2009.
  6. Prompong Leesirichareong and Suttisak Soralump “Spatial data analysis by using geostatistics evaluate the undrained shear strength of soft Bangkok clay” EIT-JSCE Joint International Symposium 2009 Geotechnical Infrastructure Asset Management , Imperial Queen’s Park Hotel, September 7-8, 2009.
  7. Suttisak Soralump, Amnarj Yanuviriyakul and Baunpoat Kulsuwan “Response behaviors of soft Bangkok clay from earthquake” EIT-JSCE Joint International Symposium 2009 Geotechnical Infrastructure Asset Management , Imperial Queen’s Park Hotel, September 7-8, 2009.
  8. Chusak Kererat and Suttisak Soralump “A study of LNAPL migration through soil cement barrier with and without flow condition” EIT-JSCE Joint International Symposium 2009 Geotechnical Infrastructure Asset Management , Imperial Queen’s Park Hotel, September 7-8, 2009.
  9. Tipwimol Trekratokand and Suttisak Soralump “The importance of Soil parameters on Newmark’s deformations of rockfill dam based on mobilized shear induced by earthquakes” EIT-JSCE Joint International Symposium 2009 Geotechnical Infrastructure Asset Management , Imperial Queen’s Park Hotel, September 7-8, 2009.
  10. S. Soralump and K. Tansupo, 2009. Safety analyses of Srinagarind dam induced by earthquakes using dynamic response analysis method. International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering "from case history to practice" on 15-18 June 2009, Tsukuba International Congress Center JAPAN. organize by Japanese Geotechnical Society.
  11. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ เกรียงไกร แทนสุโพธิ์ "การวิเคราะห์พฤติกรรมการตอบสนองทางพลศาสตร์ของเขื่อนศรีนครินทร์ต่อแรงกระทำแผ่นดินไหว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
  12. วรวัชร์ ตอวิวัฒน์ และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ "แบบจำลองเพื่อการประเมินค่า API วิกฤติสำหรับการเตือนภัยดินถล่ม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
  13. อำนาจ ยานุวิริยะกุล และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ "พฤติกรรมการตอบสนองของชั้นดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ เชิงพื้นที่เนื่องจากแรงกระทำแผ่นดินไหว", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
  14. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และวรวัชร์ ตอวิวัฒน์ "พฤติกรรมการรับแรงเฉือนเมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลงไปของดินที่ผุสลายอยู่กับที่ในประเทศไทยเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยดินถล่มและการออกแบบทางธรณีวิศวกรรม", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 14. สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. ระหว่างวันที่ 13-15 พฤษภาคม 2552
  15. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วิสุทธิ์ โชติกเสถียร, ปรีชา สายทอง, บรรพต กุลสุวรรณ และมนันยา จันทศร “การประเมินสถานการณ์ดินถล่มและแนวทางการป้องกันเชิงวิศวกรรมในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง”, การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1. ระหว่างวันที่ 3-5 กันยายน 2551 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ.
  16. พร้อมพงศ์ ลี้ศิริเจริญ และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การประเมินค่าทางสถิติของคุณสมบัติดินเพื่อหาอัตราส่วนความปลอดภัยสำหรับงานวิศวกรรมธรณีฐานรากในชั้นดินอ่อนกรุงเทพมหา นคร”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  17. บัญชรี คำมา และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การจัดลำดับความเสี่ยงของเขื่อนในประเทศไทยต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหว”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  18. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ธวัชชัย ปันสุข และ ชิโนรส ทองธรรมชาติ “การตรวจสภาพเขื่อนดินโดยวิธีดัชนีความเสี่ยง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  19. วีรพงษ์ ขวัญเซ่ง, ก่อโชค จันทวรางกูร และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การควบคุมงานตอกเสาเข็มตามหลักสมดุลพลังงาน”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  20. สยาม ยิ้มศิริ, ศิริศักดิ์ จินดาพล, สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ อภินิติ โชติสังกาศ “การวิเคราะห์เสถียรภาพคันดินทางรถไฟที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และปูนขาวโดยใช้วิธีไฟไนต์อิลิเมนต์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  21. กนกวรรณ ศรสูงเนิน และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การปรับปรุงคุณภาพดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อน โดยการทดสอบแบบจำลองขนาดใหญ่” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  22. อภินิติ โชติสังกาศ และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การตรวจวัดพฤติกรรมการเคลื่อนตัวของลาดบริเวณโครงการพัฒนาดอยตุง”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  23. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, ศิริชัย แก้วกิติคุณ และ เสวก จีนโต “การประยุกต์ใช้ระบบ GIS ในการวิเคราะห์ข้อมูลการก่อสร้างฐานรากเสาเข็มเจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัดเขาสุกิม จ.จันทบุรี” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  24. กนกวรรณ ศรสูงเนิน และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การเตรียมตัวอย่างดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ โดยแบบจำลองการอัดตัวคายน้ำขนาดใหญ่” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  25. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, รัฐธรรม อิสโรฬาร และ บรรพต กุลสุวรรณ “การวิเคราะห์พื้นที่โอกาสเกิดดินถล่มสำหรับหินกลุ่มไดโอไรท์ ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุงฯ” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 13. โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช พัทยา ระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2551
  26. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, นายศิริชัย แก้วกิตติคุณ, นายเสวก จีนโต “ปัญหาเสาเข็มตอกบนฐานรากหินแกรนิตและการประเมินความเสี่ยงโดยระบบ GIS” , บทความโยธาสาร ระหว่างเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2551
  27. Suttisak Soralump and Apiniti Jotisankasa “Mitigation of Landslide Hazard in Thailand” Expert Symposium on Climate Change : Modelling, Impacts & Adaptations Singapore , December 17-19, 2007
  28. Suttisak Soralump “Corporation of geotechnical engineering data for landslide hazard map in Thailand ” EIT-JSCE Joint Seminar on Rock Engineering 2007 Imperial Queen’s Park Hotel, September 17,2007
  29. ประเทือง กันธสมาส และ สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การวิเคราะห์แผนที่ความสูงสูงสุดของคันทางในจังหวัดปทุมธานี”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
  30. สมศักดิ์ เลิศประเสริฐพันธ์ และสุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การปรับปรุงฐานรากดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ในสนามโดยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
  31. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, นายบรรพต กุลสุวรรณ และนายวรวัชร์ ตอวิวัฒน์ “การวิเคราะห์ค่า API วิกฤตเพื่อใช้ในการเตือนภัยดินถล่มจากฝนตกหนัก” , การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
  32. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์, วรวัชร ตอวิวัฒน์ และวรากร ไม้เรียง “การทดสอบกำลังรับแรงเฉือนของดินเพื่อสนับสนุนการเตือนภัยดินถล่มจากฝนตกหนัก”, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 12. โรงแรมอมรินทร์ลากูน จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม 2550
  33. Suttisak Soralump and Banpoat Kulsuwan “Landslide Risk Prioritization of Tsunami Affected Area in Thailand” , Regional Symposium on Infrastructure Development in Civil Engineering, Joint Workshop 6-9 December 2006, Manila Philippines.
  34. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การจัดลำดับพื้นที่เสี่ยงภัยดินในพื้นที่ 6 จังหวัด ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิ , EIT-JAPAN-AIT Joint Workshop Wednesday 27 September 2006, Phuket, Thailand
  35. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “เขื่อนดินกับแผ่นดินไหว ตอนที่ 1” . บทความโยธาสาร ระหว่าง เดือน มกราคม- กุมภาพันธ์ 2549
  36. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ วรากร ไม้เรียง “การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนในประเทศไทย” Geo- Risk Engineering & Management , EIT-JAPAN-AIT Joint Workshop Tuesday 27 September 2005, Bangkok, Thailand
  37. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อนในประเทศไทย” บทความในการสัมมนาวิชาการเรื่อง ความมั่นคงปลอดภัยของเขื่อน จัดโดย บริษัท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน) ณ เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัด อุตรดิตถ์. ระหว่างวันที่ 13-14 กันยายน 2548
  38. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การแพร่กระจายของชั้นดินเหนียวเพื่อเป็นแหล่งฝังกลบขยะป้องกันการปนเปื้อนสู่แอ่งน้ำบาดาล” บทความในการสัมมนาวิชาการเรื่องการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลและความก้าวหน้าโครงการ จัดโดย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก ระหว่างวันที่ 8-9 กันยายน 2548.
  39. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “การปรับปรุงรากฐานดินเหนียวอ่อนกรุงเทพฯ ด้วยความร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์” บทความในการสัมมนาวิชาการเรื่องการสัมมนางานวิจัยเพื่อการพัฒนาทางหลวง (ระลึกถึง ดร.ธีระชาติ รื่นไกรฤกษ์) โดยกรมทางหลวง. ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2548 หน้า 187-192.
  40. Abuel-Naga, H.M. , Bergado,D.T. , Soralump , S., and Rujivipat,P.(2004), Thermal Consolidation of Soft Bangkok Clay , International Journal of Lowland Technology. June 2005 ,Volume 17 ,Number 1.
  41. Suttisak Soralump and D.T. Bergado, “Thermal Stabilization of Bangkok Clay” First AIT-RTG Joint – Research Public Seminar , AIT Conference Center , Asian Institute of Technology 8 August 2005 , Bangkok , Thailand.
  42. 28.Glen A.Lorenzo ,Dennes T .Bergado, and Suttisak Soralump, “New and Economical Mixing Method of Cement – Admixed Clay for DMM Application” Geotechnical Testing Journal , Volume 29 , Number 1 , 2005.
  43. .สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และ วิชาญ ภู่พัฒน์. “พฤติกรรมการทรุดตัวระยะยาวของถนนบนดินอ่อนและแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสมโดยการปรับปรุงฐานรากด้วยความร้อน”. บทความในการสัมมนาวิชาการ เรื่องการปรับปรุงคุณภาพดินและการใช้วัสดุเสริมแรงชนิดใยสังเคราะห์ ครั้งที่ 5. จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2547 ณ โรงแรมทวินทาวเวอร์ กรุงเทพฯ.
  44. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ “ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยงของเขื่อน”. บทความในงานสัปดาห์วิศวกรรมแห่งชาติ 2547. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค, 29 กันยายน 2547.
  45. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์. “การวิเคราะห์ความเสี่ยงของเขื่อน”. บทความในการอบรมทางวิชาการ ครั้งที่ 10 เรื่องการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเขื่อนด้วยระบบดัชนีสภาพ (Dam Inspection and Maintenance by Condition Index System). ณ ศูนย์ฝึกอบรมการเกษตร โครงการเขื่อนคลองท่าด่านฯ จังหวัดนครนายก, 16 กันยายน 2547.
  46. S. Soralump, “Geotechnical Engineering Problems and Tentative Solutions in Thailand” Proceeding of Young Geotechnical Engineering Conference, Taipei, Taiwan, 2004
  47. D.T. Bergado and S. Soralump, “Geosynthetics for Erosion Control and Preservation of Environment”International Symposium and Short Course on Soil/Ground Improvement and Geosynthetics in Waste Containment Structures, 2003, AIT, Thailand.
  48. J.A. Bay, K.H. Stokoe, II, M.T. McNerney, S. Soralump, and D. Van Vleet. “Evaluation of runway pavement at SEA-TAC International airport using continuous deflection profiles measured with the rolling dynamic deflectometer” 2000 Annual meeting of transportation research board, 2000
  49. D.T. Bergado, S. Soralump, D.G. Lin and A.S. Balasubramaniam. Mix Design of Soil mixing Method for Rehabilitation of Bangna-Bangpakong Highway, Bangkok, Thailand” 11th International society of Soil Mechanics and Geotechnical Engineering Asian Regional Conference, August 1999, Soul, Korea.
  50. S. Soralump, D.T. Bergado and A.S. Balasubramaniam. “Soil cement deep mixing method for rehabilitation of Bangna-Bangpakong highway” 34th Symposium on Engineering Geology and Geptechnical Engineering, Utah State University, Logan Utah, 1997
  Awards and Scholarships :  
  Course Taught :
 • 203352 Soil mechanics
 • 203353 Soil mechanics Laboratory
 • 203545 Risk Assessment in Geotechnical Engineering Structures
 • 203553 Design of Earth and Rockfill Dams
 • 203554 Engineering Soil Behavior Determination
 • 203555 Soil Dynamics
 • 203559 Soil Improvemen
 •