HomeAbout usNewsPaperPresentationLibraryGraduate School at KU
 
 
 

กรมโยธาธิการและผังเมือง

ร่วมกับ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


จัดการประชุมสัมมนาและการรับฟังความคิดเห็น เพื่อชี้แจงผลการศึกษา
“โครงการจัดทำร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดินในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม (Landslide) และบริเวณลาดเชิงเขา”
 
วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
  ตอบรับเข้าร่วมสัมมนาทาง LINE
 
กำหนดการ

08:30-09:00

ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมสัมมนา

09:00-09:30

พิธีเปิดการสัมมนา
กล่าวรายงาน โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

หัวหน้าโครงการ/ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยฯ

 

กล่าวเปิด ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง


09:30-10:45

นำเสนอรายละเอียดของโครงการ


โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมปฐพี

ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพีและฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

10:45-11:00

พักรับประทานอาหารว่าง

11:00-12:30

 

 

รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ และตอบข้อซักถาม


โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ และผู้เชี่ยวชาญในโครงการ

12:30-12:45

 

 

สรุปผลการประชุม และปิดการประชุม


โดย รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์

12:45-13:30

พักรับประทานอาหารกลางวัน

 
Download เอกสารการจัดสัมมนา
 
1. กำหนดการ-แบบตอบรับ
2. แบบสรุปย่อโครงการ
3. ร่างข้อบังคับและหลักเกณฑ์
4. มาตรฐานการก่อสร้างอาคารบริเวณเชิงเขา
5. มาตรฐานประกอบการวิเคราะห์ความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
6. มาตรฐานการป้องกันการพังทลายสำหรับลาดเชิงเขา
7. มาตรฐานการถมดินและการบดอัด
8. มาตรฐานการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
9. มาตรฐานระบบการเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
10. คู่มือการวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม
11. Powerpoint ประกอบการบรรยาย ในวันที่ 29 ส.ค. 61